SHËRBIME TË TJERA TË ALBANIAN CONSULTANCY

Qasja jonë është të kuptojmë vlerën e biznesit, performancën e tanishme dhe prespektivën e tij, të kryejmë verifikime  dhe kontrolle të hollësishme, të qarta dhe të dobishme dhe ti raportojmë ato në një mënyrë të përshtatshme. Komuniteti i biznesit, kompanitë dhe shoqatat e ndryshme në faza të caktuara të veprimtarisë mund të kenë nevojë për shërbimet e mëposhtme që i ndihmojnë ata të përshtaten me kushtet më të mira të tregut.

 • Përfaqësuesi tatimor
 • Hapja e një biznesi të ri në Shqipëri
 • Rivlerësimi i aseteve, pajisjeve, godinave
 • Ndarja ose bashkimi i kompanive
 • Likuidimi i kompanive ose shoqatave
 • Rritja e kapitalit (në para ose në natyrë)
 • Bashkimi i kompanive nëpërmjet blerjes ose përthithjes
 • Planifikimi mbylljes, likuidimit të biznesit
 • Riorganizimet e ndërmarrjeve
 • Ankimimet, apelimet tatimore, etj.
 • Mbështetje, suport gjatë proceseve gjyqësore dhe mosmarveshjeve

Ne u shërbejmë gjithashtu klientëve për çështje të tatimit ndërkombëtar që paraqiten nga transaksionet e ndryshme ndërmjet shteteve:

 • Transferimin e çmimit dhe kapitalizimin
 • Maksimizimi i përfitimeve nga Marrëveshjet e Shmangies së Taksimit të Dyfishtë
 • Riatdhesimi i përfitimeve