SHËRBIMET E KONTABILITETIT

Ekipi ynë profesional i kontabilitetit përgatit deklarata që pasqyrojnë politikat e kontabilitetit të biznesit. Paketa jonë e raportimit financiar është hartuar për ju me qëllim monitorimin e performancës së biznesit tuaj dhe marrjen e vendimeve të përshtatshme lidhur me menaxhimin. Këto raporte, të paraqitura në formate të ndryshme përfshirë formatin xml, mund të përshtaten me raportimet e tjera në grup ose sipas sektorëve të tjerë të ndërmarrjes.

Shërbimet tona mund të përfshijnë:

 • Llogaritjet dhe mbylljen mujore
 • Përllogaritja dhe pregatitja e pagesës së pagave
 • Raportet periodike të menaxhimit në një format për të cilin është rënë dakort
 • Raportimi në disa lloj valutash
 • Konsolidimi dhe raportimi në grup
 • Raportimi për menaxhimin i treguesve kryesorë të performancës dhe çështje të rëndësishme
 • Llogaritje me qendra kostosh dhe norma e fitimit të tyre
 • Kontabilitet projekti
 • Kontrolli i kuadrimeve kontabël
 • Llogaritja e stokut/inventarit
 • Mbajtja e një regjistri fiks të aseteve
 • Raporte të tjera të fundmuajit si detyrimet e të tretëve dhe parapagimet, likuiditetet, kreditë etj
 • Rakordimet mes kompanive
 • Rishikimet lidhur me buxhetet
 • Rakordimi i deklaratave financiare me politikat kontabile të grupit dhe SKK -ve lokale
 • Hartimin e pasqyrave financiare vjetore sipas SKK –ve ose SNRF-ve

Në qoftë se është e nevojshme mund të zbatojmë praktikën e ‘mbylljes së shpejtë’ të muajit.Aktualisht pjesa më e madhe e klientëve tanë shërbehen brenda dhjetë ditëve pune nga fundi i muajit.

Raportet tona të menaxhimit do të përshtaten me kërkesat tuaja. Këtu mund të përfshihen deklaratat e fitim/ humbjeve mbi baza mujore, raportet e departamenteve, raportet e kontrollit të llogarive kryesore sipas afateve dhe raportet e transaksioneve.

Arsye për t’ia besuar shërbimet kontabël kompanisë tonë Albanian Consultancy mund të jenë:

 • Siguria e të punuarit me një kompani serioze;
 • Siguria që shërbimi ofrohet në kohën e duhur dhe në përputhje me kërkesat;
 • Një pikë kontakti por me një ekip në dispozicion;
 • Tarifa të përcaktuara në avancë në mënyrë që të njiheni me kostot;
 • Me qendër në kryeqytet –Tiranë, por me hapësirë bashkëpunimi në zona të tjera të Shqipërisë